Documenten Plaatselijk Belang

Bestandsnaam Grootte Datum
An Adobe Acrobat file jaarverslag PB 2018 32.28 KB 2024-04-28
An Adobe Acrobat file notulen ledenvergadering PB 2019 50.06 KB 2024-04-28
An Adobe Acrobat file privacystatement AVG-PB 52 KB 2024-04-28
An Adobe Acrobat file toekomstvisie 27jan 1.53 MB 2024-04-28

Plaatselijk Belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a It Heech 6
8571 GD Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Privacybeleid

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide
’t Is moai, ‘t is wis
’t Is moai, ’t is wis
Dat Harich de paerel is!

Harich , Harich, wy libje meienoar.
Harich, Harich, wy hâlde fan elkoar.
Wy arbeidzje side oan side
wy feestfiere tige bliide
’t Is wier, ’t is wis,
’t Is wier, ’t is wis
Dat’t yn Harich goed wenjen is!

Harichster folksliet op de wize fan "Daisy Bell" fan Harry Dacre.